ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ. ਮੈਲਕਮ ਬ੍ਰਾਈਟ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁicਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਤਸ਼ਾਹ